ขอต้อนรับทุกท่านเขาสู่เว็บบล็อก"ชมรมคอมพิวเตอร์"ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ด้วยความยินดีต้อนรับ...

โครงงาน มอบความรักให้คอมพิวเตอร์

1. ชื่อ โครงงาน มอบความรักให้คอมพิวเตอร์

2.สภาพปัญหา
นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาตลอดทั้งปี เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยหรือ
ขี้เกียจทำงานสักครั้ง ต่อไปนี้เราจะมอบความรักให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นการตอบแทนบ้าง โดยการตรวจดูแลเท่าที่นักเรียนจำทำได้


3.วัตถุประสงค์ของโครงงาน
3.1 ปลูกฝังนิสัยในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
3.2 มีความรักหวงแหนอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ทั้งของส่วนรวมและส่วนตัว
3.3 รู้คุณค่าของอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการเรียนทุกชนิด

4.วิธีการดำเนินงาน
4.1. ให้นักเรียนเตรียมเศษผ้าสำหรับทำความสะอาดมาคนละชิ้น
4.2 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มที่มีผ้าแห้งและกลุ่มผ้าชุบน้ำ ครูแสดงวิธีนำผ้าชุบน้ำแล้วบิดให้แห้งเป็นตัวอย่าง
4.3. ปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด
4.4. วิธีปฏิบัติให้นักเรียนที่มีผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดก่อน และให้นักเรียนที่มีผ้าแห้งเช็ดตามหลัง
5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน
- ปฏิบัติทั้งภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2

6.งบประมาณและแหล่งที่มา
-
7.กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
8.ผลที่คาดว่าจะไดรับ
- นักเรียนสามารถรักษาความสะอาดและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้และมีความร่วมมือในกลุ่มและสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันละกัน

9.กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ


ชมรมคอมพิวเตอร์
1.ด.ช พงศกร โพชนิกร ป.1
2.ด.ช. ทักษ์ดนัย สุขภักดี ป.1
3.ด.ช.อภิรักษ์ จิรวัฒนผล ป.2/1
4.ด.ช. ณัฐพงค์ ไชยวงค์ ป.6/2
5. ด.ช. ณัฐชพนธ์ รอดวิลัย ป6/2
6. ด.ช. ไชยา มาชำนิ ป.6/2
7. ด.ญ. ณัฐรุจา ทับเณร ป6/2
8. ด.ช. นรารักษ์ ชูอ้น ป.6/2
9. ด.ช.อาทิตย์ แต่งตามพันธ์ ป.4/1
10 ด.ช. ฐิติพงศ์ ขุนลาวุฒิ ป.4/1
11. ด.ช. ภาณุพงษ์ ใจเฉื่อย ป4/1
12 ด.ญ. ศศิธร ฟักหอมเกร็ด ป4/1
13. ด.ช. ศุภฤกษ์ เหลืองชัยพัฒนา ป.4/1
14. ด.ช. วชิรวิชญ์ จ่าเมือง ป.3/1
15 ด.ช. ธีมากาญจน์ สุขเกษม ป3/1
16. ด.ญ. นภัสกร นาคเนียม ป4/1
17. ด.ญ จิราวรรณ ธนานุวัตรพงศ์ ป4/1
18 ด.ช นภกิจ ดางจันทร์ ป6/1
19. ด.ช. ปฏิพัทธ์ วงค์วาน ป.6/1
20. ด.ช. รพี พิลาแพง ป6/1
21.ด.ช. กิตติพงษ์ พวงทอง ป.4/1สมาชิกชมรมคอมพิวเตอร์

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ